3 Comments

Kết nhất point sự phát triển của giáo viên là hữu hạn, còn sự phát triển của cộng đồng là vô hạn

Expand full comment

Siêu touched

Expand full comment
Jul 15Liked by consistently better

OMG BÀI NÀY SIÊU CHÁY CHỊ UII >3, KUDOS TO CHỊ !!!!

Expand full comment